Dorpsraad Wellerlooi

De Dorpsraad Wellerlooi zet zich in voor een zo goed mogelijk leef-, woon- en werkklimaat in de eigen kern.  Zij fungeert daarbij als schakel tussen de dorpsbewoners onderling, tussen de eigen inwoners en het gemeentebestuur en als vertegenwoordiger naar andere instanties. Een taak die de Dorpsraad alleen kan vervullen door goede communicatie met de dorpsbewoners. Welke wensen en behoeften leven er in het dorp? En hoe kan de Dorpsraad hieraan zo goed mogelijk gehoor geven?  Dit doet zij als (niet politiek gebonden) inspraak-orgaan voor beleidsplannen bij de gemeente, maar ook als organisator van lokale festiviteiten of als contactpersoon naar relevante partijen.

Iedere inwoner van Wellerlooi van 16 jaar en ouder is welkom zijn steentje bij te dragen en kan zich aanmelden als lid van de vereniging. De leden kiezen de bestuursleden en worden uitgenodigd voor twee algemene ledenvergaderingen per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Leden kunnen daar als toehoorder aanwezig zijn. De Dorpsraad buigt zich over uiteenlopende onderwerpen, zoals huisvesting, openbare voorzieningen, zorg en welzijn, sport en (verkeers)veiligheid. Alles wat wonen en werken in het dorp Wellerlooi aangaat. Daarnaast houdt de Dorpsraad een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, van waaruit zij zelf initiatieven kan ontplooien. Zo kan de vereniging de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd advies verlenen en kan zij actief aansluiting zoeken bij externe partijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerking met andere dorpsraden binnen de gemeente.

De vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en vinden plaats in Gemeenschapshuis “t Luukske” in Wellerlooi. De vergaderagenda en de notulen zijn voor iedereen terug te vinden op de website Wellerlooi.info.

Belangstellenden van 16 jaar en ouder en woonachtig in Wellerlooi kunnen zich kosteloos  als lid aanmelden door naam, geboortedatum en adresgegevens te mailen naar aanmelden@dorpsraadwellerlooi.nl of per post in de brievenbus van ’t Luukske aan de Catharinastraat 49 5856 AS Wellerlooi.

Voorzitter: (vacant per september 2023) voorzitter@dorpsraadwellerlooi.nl
Secretaris: Philip Weyer secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl of info@dorpsraadwellerlooi.nl
Penningmeester: Nicole v.d. Haghen  penningmeester@dorpsraadwellerlooi.nl

Overige bestuursleden:

Jill Derks
Eric Janssen
Willem Fleuren
Stefan Fleuren
Peter van Kempen

Postadres: Catharinastraat 49 5856 AS Wellerlooi

Vergaderdata 2024

Notulen Dorpsraad Wellerlooi

Huishoudelijk reglement Dorpsraad Wellerlooi

Akte/ statuten Dorpsraad Wellerlooi

Rooster van aftreden bestuur Dorpsraad

Machtigingsformulier

Privacy policy